Adatvédelem

Üzenőfali játékok játékszabályzata

 1. Szervező

 

 Jelen részvételi-és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője A LIVEDAYTRADE FZE társaság (székhely: 1st floor Al Shmookh Business Center, Umm Al Quawain, United Arab Emirates, nyilvántartási szám: 1501, képviselő: Lóránt Dénes)

 

 1. A Játékos

 

 • A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.
 • Amennyiben a nyertes fiatalkorú, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező megbízottjai, dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1 § bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A játék időtartama és menete

A Játék időtartama: 2017.12.05 20:00-tól 2017.12.31 23:59-ig

Sorsolás: 2017.12.31 Live Streamben vagy Be Social alkalmazással a https://www.facebook.com/InfoRadar.hu/ oldalon.

Nyertesek száma: 2

Nyeremény: 1 db Apple Iphone 8 64 GB Asztroszürke színben

1 db Apple Ipad Wifi+Cellular 32 Gb Asztroszürke színben

 

A játék menete:

Ahhoz, hogy egy játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Nevezd meg, hogy kit ajándékoznál meg, válaszolj helyesen a megadott határidőn belül és lájkold a posztot!) A Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának mechanizmusát, a nyertesek számát. A játékosok egy hozzászólással jogosultak a sorsoláson való részvételre.

 1. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/ vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert.
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertest nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosítójel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulhatatlanná válhat nyereményére.

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terhei ezzel kapcsolatban.

 1. Moderálás

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha a jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármely kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve a Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 1. Adatkezelés

 

 • A Szervező jelen részvételi-és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
 • A Játékos téves adatszolgáltatásából (postai cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása, stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 • A LIVEDAYTRADE FZE társaság (székhely: 1st floor Al Shmookh Business Center, Umm Al Quawain, United Arab Emirates, nyilvántartási szám: 1501, képviselő: Lóránt Dénes) továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5 pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4 pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a Játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
 • A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5 pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adakezelőnek. A kezelt adatok: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, nem.

 • Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogosult az Ö személyes adatait a Játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

 • Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait a 8.5 pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön személyes adatainak kezelése során az adatok feldolgozását A LIVEDAYTRADE FZE társaság (székhely: 1st floor Al Shmookh Business Center, Umm Al Quawain, United Arab Emirates, nyilvántartási szám: 1501, képviselő: Lóránt Dénes) végzi.

 • Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön személyes adatait a 8.5 pontban meghatározott célból a cél megvalósulásáig, azaz legkésőbb a Játék végéig kezelni.

 • Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, tovább végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Önszemélyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

 • Hozzájárulás visszavonása

Az adatkezelő tájékoztatja önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indoklás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail alapján: inforadar.hu@gmail.com

 

 1. Jogorvoslat

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint ön a) jogosult az adatkezelőtől az adatainak a kezeléséről tájékoztatást kérni, b) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) vagy bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-134280/2017.

 

 1. A részvételi-és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen részvételi-és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadóak. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék-és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsájtja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettség alól.

Vissza a főoldalra