Adatvédelem

Jelen Adatkezelési Szabályzat az „InfoRadar App” elnevezésű applikáció (a továbbiakban: Applikáció) használatával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatást tartalmazza.  

Az Applikáció célja viselkedési mintázatok elemzésével perszonalizált hír-ajánló szolgáltatást nyújtani Facebook felhasználók számára. Az Applikáció kollaboratív-szűrési algoritmusokkal és neuronhálózatokkal egy olyan mesterséges intelligencia segítségével szolgáltat Facebook posztokat, amely a felhasználó egyedi karakterisztikája alapján dönt elemzése során.

Működése során az Applikáció Chrome beépülő alkalmazás megfigyeli a felhasználói tevékenységét: milyen tartalmakat kedvel vagy fogyaszt nagyobb gyakorisággal.

Az Applikáció a felhasználó érdeklődési körének megfelelően megvizsgálja, hogy a közvetlen kapcsolati rendszerében léteznek-e olyan tartalmak, amelyek hasznosak lehetnek. Az Applikáció mesterséges intelligenciájának precizitása, illetve az ajánlások pontossága nagy mértékben függ attól, hogy a felhasználó milyen aktivitással használja a Facebook-ot.

Az Applikáció az adatgyűjtés közben távoli szerverrel kommunikál. Az esetleges többlet adat-forgalmazási költségekért az Adatkezelő nem vállal felelőséget.

 

  1. Az Adatkezelő

A LIVEDAYTRADE FZE társaság (székhely: 1st floor Al Shmookh Business Center, Umm Al Quawain, United Arab Emirates, nyilvántartási szám: 1501), mint adatkezelő, (a továbbiakban: Adatkezelő) az Applikáció felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően végzi. Az Adatkezelő nem veszi igénybe adatfeldolgozó szolgáltatását.

 

  1. Az adatkezelés célja
  • az Applikáció által elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása;
  • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése;
  • az Adatkezelő szerződött elektronikus hírleveleinek, egyéb reklámüzeneteinek, üzletpolitikai célú megkereséseknek a megküldése. A Felhasználó a közvetlen üzletszerzési célú üzenetek fogadásához egyidejűleg kifejezetten hozzájárul Adatkezelőtől, valamint annak szerződéses partnereitől.

 

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

 

A Felhasználó az Applikáció letöltésével, használatával és adatai önkéntes megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során, - amely a facebook által történő hitelesítés útján történik, - az Adatkezelő a Felhasználó facebook profilján megadott személyes adatait a fentebb meghatározott célok érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzat 2.  pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzat 5. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés céljának megfelelően történjen. 

A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul, az Infotv. 5. §. (1) a.) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. bekezdése alapján.

  1. A kezelt személyes adatok köre

A Felhasználó facebook profilján megadott személyes adatokból a következők: név, képmás, születési idő, születési hely, lakhely, korábbi lakhelyek, családi kapcsolatok, családi állapot, iskolák, munkahelyek, e-mail cím, telefonszám, weboldal címe, nem, beszélt nyelvek, családtagok, életesemények.

Az Applikáció a Facebook-on publikusan is elérhető posztok elemzésével és összegyűjtésével keletkezett adatokból dolgozik. Privát üzeneteket vagy a Facebook terminológiájával is privát tartalomnak minősített adatot az Applikáció nem gyűjt. Amennyiben privát tartalom kerül továbbításra az Applikáció részére, úgy az kizárólagosan addig kerül tárolásra, amíg a szűrő algoritmus nem detektálja. Ezt követően a privát tartalom törlésre kerül Adatkezelő szerveréről. Ezekhez az adatokhoz senki nem fér hozzá, kizárólagosan az algoritmus által elérhető, mely automatikusan törli az esetleges privát tartalmakat.

Az Applikáció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az adatgyűjtés mértékét befolyásolja a Beállítások menüben.

  1. Adatkezelés időtartalma

Az Adatkezelő az adatokat a regisztráció fennállása alatt, az érintett kérésére történő törlésig kezeli. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.

 

 

  1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Info törvény 7. §-nak megfelelően intézkedik a kezelt adatok biztonságáról: az adatokat elzárva, jelszóval és fizikai úton védett szerveren tárolja, lehetetlenné téve illetéktelen személyeknek az adatokhoz való hozzáférést.

A Frankfurtban található szerver adatbiztonságáról az Alibaba Cloud nevű szolgáltató korszerű cloud technológiákkal gondoskodik. Az adatkezelő virtuális szervere fel van készítve többek között terheléses vagy brute force támadás típusok kivédésére.

Adatkezelő a szerver virtuális merevlemezeit 256 bites kulccsal titkosítja. A kulcsok biztonságáról az Alibaba Cloud kulcs-kezelő infrastruktúrája gondoskodik. Az adatok és kapcsolódó kulcsok az ipari sztenderdként használt, AES-256 algoritmussal kerülnek titkosításra. Az Alibaba Cloud kulcs-kezelő infrastruktúrája a (NIST) 800-57 ajánláshoz igazodik, továbbá olyan más kriptográfiai algoritmusokat használ, amelyek az (FIPS) 140-2 sztenderdnek megfelelnek. A kulcsok soha nem kerülnek tárolásra olyan formában, amelyben esetleges támadó hozzáférhet. A szervert érintő esetleges támadásról az Alibaba Cloud a detektálástól számított 1 órán belül riasztást küld és szakembereink gondoskodnak a szerver integritásának megőrzésében.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak az Applikációban való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.  Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.  Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

  1. A Felhasználó jogai

-  A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.

- Amennyiben a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatot nem fogadja el teljes körűen, vagy azzal kapcsolatban fenntartással él, az applikációt ne töltse le, illetve törölje azt!

- Az Adatkezelő az érintett kérelmére 10 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban- tájékoztatást ad a Felhasználó részére a kezelt és az érintettre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes.

- A Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá –  törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –  helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével– adatainak a zárolását vagy törlését.

- A Felhasználó az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást Adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

- Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni Adatkezelőtől az inforadar.hu@gmail.com e-mail címen.

- Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (+36 1) 391-1400 Telefax: (+36 1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

 

- Felhasználó a személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH- 134281/2017

 

 

 

Partnereink